Ta đến đề thơ lên áo trăng
Trăng soi miên man qua đồng bằng
Một dòng xuân chảy vào sâu thẳm
Tròn khuyết đầy vơi một cung hằng

Người hẹn về vui những mùa trăng
Ta chờ trăng lên đêm đồng bằng
Trăng hồn nhiên đến người không đến
Tháng mấy cỏ non chợt lạnh băng

Tình quê ước hẹn còn trong trăng
Ngàn sau tơ vương chiều đồng bằng
Hương cỏ hương trăng đầy tay áo
Tàn trúc mùa xưa đã lên măng


Mỹ Tho, 1970

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994