Hà Tiên xa, một bờ kỷ niệm
Sóng vô cùng vỗ suốt đêm thâu
Lời ai hát một mùa bấc thổi
Cồn đá buồn lau trắng bãi dâu

Những dòng kênh qua đời châu thổ
Dặm đường dài lòng ta ngổn ngang
Đâu có biết ra đi xa hút
Để từng chiều cỏ úa quan san


Tam Tân, 1973

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994