Tôi đi về nơi ngôi sao rơi,
Miền hoang vu gió,
Một tinh cầu bé nhỏ,
Bơ vơ rơi đâu?
Tôi đi tìm nơi ngôi sao rơi,
Hỏi từng ngọn cỏ,
Có thấy một vì sao bé nhỏ,
Bây giờ nơi đâu?
Có ai tiếc thương một điều vô nghĩa
Giữa hằng hà thiên thể,
Ngôi sao buồn bỏ đi nơi đâu.
Cho tôi đi tìm,
Một tinh cầu khờ dại đến xót đau.


(Tuyển tập Thơ văn Hải Phòng 1964 - 2004, NXB Hải Phòng - 2003)