Trốn xa khơi thì khát,
Trốn vào bạc thì cay,
Trốn vào rượu thì say,
Trốn vào mây thì bạc,

Chỉ một nơi em biết
Sẽ yên vui suốt đời
Là trái tim yêu dấu
Của anh đấy, anh ơi.