Mình đựoc đọc một bản khác cùng tác giả,có câu đầu ở khổ thứ 3 là"Gặp cơ nhỡ em cưu mang".Bổ sung tí chút cho hợp văn cảnh bài thơ vậy.

Chiều cứ tím mặt đường bỏng nhựa
Hạ cứ qua câm lặng những chờ...