Gió liễu phương trời tha thướt bay,
Phấn son non Nhược thổi về đây.
Mày in nét đạm xa xa núi,
Tóc trải làn xanh rợn rợn mây.
Những ước mặt hoa lồng gác tía,
Mà đem giá ngọc chuốc tài hay.
Tình riêng vắng vẻ song đèn sách,
Cầm bóng thanh quang bạn tháng ngày.

tửu tận tình do tại