Người xưa kỳ ngộ cũng nhiều
Sao nay ta lại gặp nhiều khó khăn
Ngại buồn tấc dạ băn khoăn
Ôm sầu luống để đêm Xuân bóng tà
Nhớ ai con én bay xa
Giận ai như giận con ma trêu mình
Một điều không nỡ dứt tình
Là khi chưa bước mắt xanh đưa chào

tửu tận tình do tại