Phù sinh chót vị say nhầm
Tính làm sao nỗi thương tâm hỡi Nàng
Sông Ngân lỡ dịp cầu ngang
Non Bồng cách trở dặm đàng xa xôi
Đoạ đày dù hết đoạn rồi
Thì đem lời bạn làm mồi thuốc điên
Trùng phùng bằng có nhân duyên
Ngậm ngùi không nỡ than phiền cùng ai

tửu tận tình do tại