Trời xuân mây biếc cửu trùng,
Thấm nhuần mưa móc, trúc tùng tươi xanh...

Dời quê, thẳng tiến kinh thành,
Ba ngàn sĩ tử sắm sanh nhập trường.
Tù sinh lều chõng lên đường,
Lắc lư ống quyển, theo phường lợi danh.
Tam trường ngọn bút tung hoành,
Kinh, văn, thi, phú, đua tranh mấy kỳ.

Thản nhiên nghe xướng nhất nhì,
Cũng hia, cũng mũ, cũng quì, cũng tâu,
Bệ rồng năm lạy khấu đầu,
The thâm đã đổi ra mầu thụng lam.

Rác tai nghe luận tước hàm,
Trị bình ai nghĩ, tiếu đàm ai hay?


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990