Hồi trống oai hùng dậy bách thần,
Sáu quân hùng khí đạp nghiêng thành
Thần người căm giận tung đòn sét,
Sương móc mây mù lâng sạch nhanh.
Trời rạng vọng đài màu biển tới,
Xuân về đồng nội vọng sơn thanh.
Bút Bình Hoài dối vua nên thẹn,
Mãi hát vung tay chốn ngọc kinh.