Cửu trùng tính kế đủ cho dân,
Trúc Bạch lưu thông tiền đúc đồng.
Người gọi đầu cầu than tới bến,
Lửa soi trên cát đàn ve tung.
Châu Long lớp lớp chùa lên khói,
Cổ Ngựa mênh mông hồ nước tuôn.
Năm tháng vuông tròn công thuế nạp,
Lưng tiền hà tất đến Châu Dương.

tửu tận tình do tại