Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2016 14:52

餞正使黎峻大人

帝隆邦好揀賢卿,
特釋藩幢擁使旌。
秋霽榆關鴻翮健,
雪消梅驛駱蹄輕。
北南宇宙雙眸闊,
夷險溪山一念平。
華習邊情詢度遍,
歸鞭指日對承明。

 

Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân

Đế long bang hảo giản hiền khanh,
Đặc thích phiên tràng ủng sứ tinh.
Thu tễ du quan hồng cách kiện,
Tuyết tiêu mai dịch lạc đề khinh.
Bắc nam vũ trụ song mâu khoát,
Di hiểm khê sơn nhất niệm bình.
Hoa tập biên tình tuân độ biến,
Quy tiên chỉ nhật đối thừa minh.

 

Dịch nghĩa

Vua coi trọng việc bang giao nên chọn bậc quan giỏi
Cờ nơi phiên trấn tung bay theo lá cờ sứ
Mùa thu trong sáng, nơi quan ải cánh hồng đang khoẻ
Khi tuyết tan, nơi trạm mai nhẹ vó ngựa phi
Hai con mắt rộng mở nhìn thấy vũ trụ từ nam đến bắc
Trong ý nghĩ đều xem núi cao khe sâu là bằng phẳng
Tình hình nơi biên khổn và phong tục đất Trung Hoa đã hỏi han khắp
Ngày quay ngựa về thưa với bậc minh quân


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Bang giao vua cậy bậc hiền khanh
Phiên trấn tung bay ngọn sứ tinh
Quan ải, thu sang hồng lượn khoẻ
Trạm mai tuyết điểm ngựa phi nhanh
Bắc nam vũ trụ tầm nhìn rộng
Khe núi gập ghềnh bụng dạ thanh
Phong tục gần xa thăm hỏi khắp
Ngày về hẹn buổi tấu vua minh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bang giao vua trọng bậc hiền tài,
Phiên trấn ngọn cờ sứ phất bay.
Quan ải sáng thu hồng khoẻ cánh,
Tuyết tan vó ngựa phi nhà mai.
Bắc Nam vũ trụ rộng nhìn mở,
Khe thẳm núi cao đều chẳng lay.
Phong tục Trung Hoa thăm hỏi khắp,
Minh quân bẩm báo hẹn còn ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời