Gió xuân vờn nhẹ liễu xanh tươi
Bụi cuốn bên cầu cũng bụi trời
Cửa phủ ly ca ba khúc dạo
Sân rồng sáo tấu chín bài vui
Ơn sâu bút mực năm đà chục
Ngựa ruổi khói hoa tháng giữa hai
Kinh khuyết đường quan bao kẻ học
Nghiêm sư xin tỏ bậc anh tài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)