Thấy chăng vì nhớ quê hương
Nên tôi vương vấn cổng làng hôm mai
Ngày nào đọc Nam cai thơ đẹp
Mà ngày nay triều yết minh lư
Trọng quan: thịnh điển triều vua
Mã, Ban vào gác bí thư, xứng tài
Bậc khoa giáp trông coi văn bút
Khí văn hùng bay vút Đẩu tinh
Cánh bằng vạn dặm thênh thênh
Từ đây lên tận cao xanh tuyệt vời
Bên đường đi hoa mai nở rộ
Ông ra đi chớ có ngập ngừng
Trong kinh ai hỏi tôi chăng
Vì lắm bệnh, nẻo đường trần cách xa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)