Xuân tới muôn nhà mây sớm cao
Sảnh đường phơ phất gió đông chào
Chín trời mưa móc khi ta nghỉ
Sông núi cùng ta đượm dạt dào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)