Đời thịnh trị kén người văn học
Chọn tuấn anh, đặc sắc khác thường
Chúng ta, khoa cử theo đường
Cũng theo thứ tự bảng vàng, tiến lên
Khoa này đỗ khôi nguyên vào phủ
Là ông anh thúc bá nhà ta
Thông minh từ thuở ấu thơ
Mới chín tuổi đã thi thư vào lòng
Trong một năm làu thông sách sử
Tuổi lên mười, lẻ độ hai, ba
Tam trường, bài đã học qua
Nhà nghèo, sức học khó mà mở mang
Có tài học, học thường tới bến
Văn chương hùng, tinh luyện hơn ai
Nay anh đầu bảng huyện rồi
Được vào trường phủ theo đòi bút nghiên
Bao người nói: đã nên danh phận
Tôi nghĩ rằng chưa hẳn thành danh
Vận cùng mới tạm thông hanh
Rất nên lưu ý tài mình nâng cao
Việc học trước, cái nghèo ngăn trở
Nay ta cần rộng mở chí ta
Văn trường trước cửa mạnh đà
Thì nay mài sắc, mới là quyết tâm
Từ nay hẳn thanh vân nhẹ bước
Con đường đi phía trước thênh thang
Khôi nguyên sự nghiệp rỡ ràng
Viết nên bài vở văn trường tuyệt hay
Phúc nhà đã vận may, hội mới
Trước sau đều nối tiếp đẹp thay
Mài nên ngọc quý là đây
Niềm vui an ủi lòng này xiết bao
Chớ nói rằng: mừng sao quá vội
Mượn lời thư trao gửi tâm tình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)