Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 15:01

Theo gót xuân đi lối cúc tùng
Ngàn mai lại giáp mặt xuân phong
Niềm thưa gửi với vầng trăng bạc
Bước diễn chen cùng áng bụi hồng
Biết ý treo cung dừng cõi bể
Ngại tình nương cửa nặng non sông
Tấc gang xa gối xem ngàn dặm
Nửa mé trời Nam mấy vạn trùng


Nguyên chú: Ta lên đường vào ngày mồng một tháng 4.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996