Xây dựng bậc hiền tài
Thi cử là việc chính
Thi cử chọn tài cao
Khoa tiến sĩ rất thịnh
Trong nước sĩ phu nhiều
Đường này đua rảo bước
Bọn ta sáu bảy người
Từng cùng nhau hẹn ước
Hai ông Đỗ khó theo
Trần, Quản không sánh nổi
Có ông với ông Dương
Tiền đồ chắc thắng lợi
Sâu sắc và hồn nhiên
Văn do vận mệnh vững
Bước trước trên sóng đào
Gió xuân giúp cảm hứng
Xa nhau như bạn xưa
Bẻ cành mai đưa tặng
Gắng lên, hãy gắng lên
Xin nâng chén mừng bạn
Dẫu chưa đủ tỏ mừng
Chúng tôi cũng may mắn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)