Này! Em vô duyên ơi
Này!… miệng rộng dở hơi
Trổ hàng đôi búp trắng.
Tuổi em vừa hai mươi
Cái búp nở trong môi
Cái lúm hây trên má…
Em vô tình qua nắng
Nắng vô tình hai mươi.


Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên, Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2013