Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão.
Biết đời mình, mưa đã mát như em…


3-3-2012

Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên, Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2013