Hàng trăm bậc đá ai xây
Trăm Gian, chùa vẫn còn đây, giữa trời
Gặp nhau, du khách trăm nơi
Trăm nguyện ước, chỉ một lời "Nam mô"


Chùa Trăm Gian nằm ở ngoại thành Hà Nội.

Nguồn: Tâm bồ đề (thơ), Đinh Văn Lành, NXB Lao động, 2007