lời bài thơ quá hay nhưng nhiều người không phân biệt được các nhân vật