Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2017 17:29, số lượt xem: 315

“Tửu trung ưng thị thần tiên”(1)
Như ta là sướng: ta triền miên say
Sinh ra số phận cũng may
Tắm trong chum rượu cả ngày cả đêm
Uống cho lắm lúc môi mềm
Uống cho lắm lúc bậc thềm lăn quay
Uống cho lắm lúc loay hoay
Bên bia, bên rượu, chẳng biết xoay bên nào
Uống cho bước thấp bước cao
Uống cho số phận cũng chào thua luôn
Uống cho tỉnh cả cơn buồn
Uống cho thi phú tuôn ra ào ào
Uống cho lòng dạ nôn nao
Uống ra mật tía, uống trào gan xanh
Uống cho bằng chị, bằng anh
Uống cho can nhựa, vò sành cạn khô
Uống say cười nói hô hô
Say rồi lại tỉnh ra vô uống liền
“Chúng sinh tướng lúc này coi mới hiện”.(2)

Hai câu thơ trong bài Say của Tản Đà:
(1) Lúc uống rượu là lúc làm thần tiên.
(2) Hình tướng của chúng sinh lúc uống rượu hiện ra hết.