11.00
Đăng ngày 26/02/2018 08:34, số lượt xem: 278

Tết đã qua rồi, lại gió mưa
Cánh đào lả tả, thảm thương chưa
Mới đây còn rộ trên cành thắm
Vừa bữa đương hường dưới nắng trưa
Bướm trắng đòng đưa bay lại liệng
Ong vàng ve vãn rộn rồi thưa
Vệ đường cám cảnh hoa tàn rữa
Ong bướm đau lòng khóc tiễn đưa.

26/02/2018