nhà ta sắn củ nhiều,
đăng ảnh ngó rành yêu.
bắp vế o sư phạm,
bờ mông ả Thuý Kiều.
là rằng: khoai bắp vải,
có lẽ: đất phì nhiêu?
không được ăn nên cũng,
cho nên cũng nghĩ nhiều.