Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2017 13:51, số lượt xem: 371

Mót ló ngày xưa kể cũng hài
Xã viên hợp tác xếp hàng dài
Đưa tay thoăn thoắt trông rành nghệ
Vung hái loang loang kể cũng tài
Lúc gặt chừa ra tức trổ chước
Khi vơ bớt lại nghĩa làm bài
Là cho con cháu đằng sau mót
Hợp tác cha chung nỏ của ai.