Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2020 08:06, số lượt xem: 29

Trẻ thế nào ai dám nghĩ liều,
Là rằng đã tỏ cái đường yêu?
Đã con hai đứa, nghe mà khiếp,
Đã vợ người ta, nghĩ cũng điêu?
Cứ đẹp không cần năm đã mấy,
Rồi duyên bất kể tuổi là nhiêu.
Đành rằng gái đẹp trong thiên hạ,
Chẳng thiếu, nhưng sao đẹp thế, Kiều?

13/5/2020