Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2017 21:19, số lượt xem: 216

Trăng non một thưở hao gầy
Xin em chớ có bầy hầy, nghe chưa!
Anh gọi là em phải thưa
Anh nhắc nhở, cũng phải ừa, em nghe!

Đừng nha, giở giọng ngang phè
Là anh cũng sẽ dắt xe, anh chào!
Đừng nha, giở giọng hỗn hào
Là anh cũng sẽ thèm vào, biết không?

Rồi đây thành kẻ muộn chồng
Rồi đây thành kẻ má hồng nhạt phai
Rồi đây thành kẻ chẳng ai
Quan tâm, nhòm ngó, ế dài, khổ chưa?

Ô hay, tôi lại mới vừa
Nói nhăng, nói cuội, nói bừa gì đây?
May mà em chưa nghe hây?
Em mà nghe được, mối nầy coi xong.

Ức quá nên bực trong lòng
May mà chỉ nói trong phòng, không ai
May mà bức vách không tai
May mà em ở cách hai cánh đồng.

20/11/2017