Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 14:59, số lượt xem: 210

Lá giầu là lá giầu không
Ai têm cánh phượng mà trông rầu rầu
Giầu úa vôi lại bạc mầu
Cau già cứng hạt thuốc đâu chẳng vàng

Đám cưới rộn rã cả làng
Đĩa giầu chơ chỏng ai màng sờ vô
Cổ truyền từ thưở lồ mô
Không thì thiếu, có đồ ra lại thừa

Nhai giầu xưa các cụ xưa
Nhai giầu nay chắc còn lưa... mỗi mình!