Phần Dương thuở nhỏ từng hâm mộ
Nay cháu con đây có kẻ tài
Tướng soái như ông tay lỗi lạc
Thơ hay, cưỡi ngựa thật là oai