Đề Hoà Quang tự

Bất luận kim lâu bảo điện kỳ
Thanh hư tiện thị quảng từ bi
Đỗ quyên hoa lạn vô sinh hữu
Giang thượng hương phong cụ khí xuy

 

Dịch nghĩa

Không nói đến vẻ đẹp lầu vàng điện ngọc
Đã là chốn thanh hư tất là rộng đức từ bi
Hoa đỗ quyên rực rỡ, từ chỗ không mà sinh ra
Ngọn gió thơm như ngưng lại trên sông


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Chưa bàn điện ngọc với lầu son
Đây chốn từ bi mở rộng lòng
Rực rỡ đỗ quyên, không đến có
Gió thơm như đọng lại trên sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Điện ngọc, lầu vàng chẳng kể chi
Thanh hư, chốn ấy ắt từ bi
Đỗ quyên rực rỡ, không thành có
Sông gió thơm lừng, đứng lại đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điện ngọc lầu vàng đẹp kể chi,
Thanh hư chốn rộng đức từ bi.
Đỗ quyên rực rỡ từ không có,
Ngọn gió thơm như ngưng đọng đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời