Xung quanh hoa, gió, đá cùng cây
Cửa vắng, người đâu tới chốn này
Con én năm xưa về lại đó
Chung tình duy biết một chim đây


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi), NXB Long Giang, 1950
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)