Mảnh đất Trường Bạch Sơn yêu dấu
Hàng cao lương Trung Quốc vút cao
Chúng đang lớn lên từ vũng máu
Từ âm vang gió cát thét gào
Có một Nghĩa dũng quân
Chiều nay phi ngựa qua nhà
Bỗng nhiên anh quay trở lại:
Mọi người nhìn thấy từ xa
Chiếc đầu giặc treo trên mũi súng


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc hiện đại (tập 2), NXB Giáo dục, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)