Nếu chúng ta không chiến đấu,
Kẻ thù dùng lưỡi lê
Giết chúng ta,
Chúng sẽ chỉ vào đầu lâu chúng ta và nói:
"Hãy nhìn xem,
Đây là tên nô lệ!"

Nếu chúng ta không chống lại,
Quan lại dùng quyền thế
Cướp bóc chúng ta,
Chúng sẽ chỉ vào xương sống chúng ta và nói:
"Hãy nhìn xem,
Đây là lũ dân đen!"

Nếu chúng ta không chống lại,
Bọn độc quyền dũng món lãi kếch xù
Đè nén chúng ta,
Chúng sẽ dùng tiền chỉ vào cột sống chúng ta và nói:
"Hãy nhìn xem,
Đây là tên đầy tớ!"

Nếu chúng ta không chống lại,
Ma quỷ dùng cái ác
Giết chết cả loài người,
Còn chỉ vào văn minh loài người mà nói:
"Hãy nhìn xem,
Đây là những vết nhơ!"

Nếu chúng ta không chống lại cái ác,
Sự im lặng tức là dung túng,
Dung túng tức là tòng phạm;

Nếu chúng ta không chống lại cái ác,
Công lý không còn lên tiếng,
Thế giới từ đây tăm tối,
Nền văn minh sẽ bị tiêu vong.