Nếu chúng ta không đi chiến đấu,
Kẻ địch dùng dao sắc nhọn
đâm chết chúng ta,
lại còn chỉ vào đầu ta nói rằng:
“Hãy xem,
bọn bây là nô lệ!”


Nguồn: Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc (tập hai), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)