Nhắn gửi bạn Tế Hanh
Nhân đọc thư anh
Đọc trên giấy trắng
Mỗi dòng chữ là một dòng thù hận
Mắt hoa lên chỉ còn thấy sao sa
Vội lớn tiếng la:
“Phải chặn tay quân bạo ngược!
Hạt giống hận thù gieo xuống
Bắt rễ mọc thành cây”


Nguồn: Việt Nam trong lòng bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), Nhiều tác giả, NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)