Trên cây liễu, người treo
Dưới cây liễu, người chôn

Người treo đó
Đảng viên Cộng Sản
Người chôn kia
Du kích Nghê thôn

Hai người ấy, lòng liền lòng
Máu liền với máu
Đêm đêm ôm cây liễu
Các phụ lão Nghê thôn
Ngày ngày trông cây liễu

Trên cây liễu, tuyết treo
Dưới cây liễu, máu chôn
Liễu có gốc, người có lòng
Lòng người giết không chết
Liễu chặt rồi, cây vẫn còn xanh.


Nguồn: Về Diên An / Thơ Trung Quốc - NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)