Tư gia toạ lạc Ngô Sở góc
Quan thanh liêm như ngọc như băng
Đem tài khai hoá lân bang
Tội đồ, ẩn sĩ hàng hàng hồi hương

tửu tận tình do tại