Bờ cỏ bờ cỏ
Bờ cỏ thảy đều già úa
Non nam non bắc tuyết màng
Ngàn dặm vạn dặm sáng trăng
Trăng sáng, trăng sáng
Hồ già tiếng đưa sầu vẳng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.