Đủ mười, vàng chẳng thấy
Không vết, ngọc đâu tàng
Toàn vẹn, người chưa gặp
Già vui thiếp có chàng.