Nhìn lên chốn Bắc xa vời vợi
Chim lại quay về bay chẳng tới
Nỗi nhớ Trung Nguyên lệ chảy tràn
Đô Lương lựa sức trèo trên núi.