Lương Châu trống nổi đầu thành,
Toàn quân Hồ ở bắc vành Lương Châu.
Thư gấp Tây Kinh đêm rồi,
Lỗ binh xâm phạm Lương Châu nhiều ngày.
Lương Châu sát khí đen mây,
Vạn nhà người chết phơi thây trong ngoài
Sáo buồn lính Hán trẩy đoài,
Kỵ binh Hồ lại vung roi quay về.
Năm năm biên cảnh đất kia,
Là vùng trái độn tranh chia Hán Hồ.
Vợ Hồ tiếng Hán thao thao,
Gái Hán lại hiểu đờn Hồ hợp thanh.
Hồ cầm giỏi, luật đờn rành,
Theo quân sống chết những anh chồng nhà.
Tiệc vui gái đẹp múa ca,
Chỉ nơi biên cảnh trẻ già thương tâm.
Thấy chăng sinh nữ hơn nam.

tửu tận tình do tại