Nhập vào đông lộ Giao Châu,
Đất nầy, quê cũ xa xôi.
Người buồn ngày thu lạnh khổ,
Thuyền lạc ráng bắc hải rồi.
Dân chúng là những nông gia,
Châu thành đất nện làm nhà.
Lầu trạm ở xứ nào vậy,
Cây đình quạ kêu bóng tà.

tửu tận tình do tại