Rầm rập xe quân đêm vượt sông
Non xanh thấp thoáng, nước mênh mông
Đôi bờ phòng giặc, im đèn lửa
Nhờ được trời sao vạn chấm hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)