Vui trông hoa đẹp sáng xuân
Chiều buồn hoa đã nát tan bụi hồng
Hoa sao sớm rụng chẳng buồn
Buồn sao lòng thiếp như thân hoa này.