Già đau ốm không con không cháu
Lấy sức đâu cầy cấy ruộng đồng?
Quan đâu ngại ruộng bỏ không
Thuế vua vẫn cứ nhè ông mà đòi

tửu tận tình do tại