Khi ông đến Cô Tô sẽ thấy
Nhiều nhà sàn như gối dòng sông
Cố đô đất trống đừng hòng
Nhưng cầu nhỏ với bến sông rất nhiều
Chợ đêm bán ngó sen củ ấu
Lụa là trên thuyền đậu kề bên
Xa xa chưa ngủ trăng lên
Dân chài hò hát càng thêm nhớ nhà.