Từ đất Ngô tiện đường tới Việt
Việt và Ngô thân thiết liền nhau
Nhiều vườn cây kết trái mau
Nước đầy sen nở nhiều màu thắm tươi
Chợ ban đêm sáng ngời đèn thắp
Ngoài cổng chùa thuyền cặp bến xuân
Nơi nơi chiều khách ân cần
Ông đi ắt hẳn nhiều lần trở lui.