Suốt ba canh đêm dài trằn trọc
Thơ ngâm lên chẳng hết ly sầu
Gió thu, trăng dãi sân sau
Trong lòng nhớ bác xuống lầu đi quanh

tửu tận tình do tại