Núi Lỗi Dương mồ quan Công bộ
Sông Thái Thạch yên mộ Hàn lâm
Đều hoang ba thước âm thầm
Khóc ông là khóc tâm ông để đời

tửu tận tình do tại